Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Stefania Ewa Czerw

Stefania Ewa Czerw

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 100, przynależność: , klub: Wszystko dla Szczytna i PSL

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r. członek
Komisja Gospodarki Komunalnej, Prawa i Bezpieczeństwa stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
16 programy zdrowotne, budowa hali sportowej przy SP nr 2, budynek przy ul. Konopnickiej 68, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Tetmajera, Poznańska i Solidarności, ubytki w jezdniach, zejście nad jeziorem Domowym Dużym od strony ul. Konopnickiej interpelacja 2019-03-28 2019-04-11
30 braku ubikacji (ul. Żwirki i Wigury, Odrodzenia, dworzec PKP,PKS), umieszczenia tablic ogłoszeniowych na nekrologi (ul. Żwirki i Wigury, Polska), wybudowania kolumbarium interpelacja 2019-05-29 2019-06-11
33 Wykonanie chodnika przy ul. Piłsudskiego; urządzenie terenu zielonego przy Przedszkolu nr 3 Promyczek w Szczytnie i problem z opieką pooperacyjną w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie interpelacja 2019-06-17 2019-06-27
49 zalewanie wodami opadowymi bocznej ul. Kętrzyńskiego; wykoszenie ulic Kętrzyńskiego; dodanie słupków uniemożliwiających jazdę motorami; wnioski do budżetu interpelacja 2019-08-30 2019-09-13
100 dokarmianie kotów wolnożyjących; zalewanie posesji przez wody opadowe przy ul. Kętrzyńskiego i Drzymały; wycięcie ławek przy sklepie interpelacja 2020-06-30 2020-07-10
108 dotyczy karmienia kotów wolno żyjących interpelacja 2020-08-27 2020-09-10
187 Prośba o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu realizacji budżetu miasta Szczytno na rok 2021 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 , w tym przebudowy i modernizacji ulic: Gdańskiej, Piaskowej, Orzeszkowej. interpelacja 2021-05-10 2021-05-24
190 Interpelacja w sprawie wdrożenia projektu "Szczytno bez wad postawy"dla wszystkich pierwszoklasistów interpelacja 2021-05-20 2021-06-01
191 Prośba o sprecyzowanie stanowiska Burmistrza co do możliwości realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej oraz podania informacji na temat stopnia zaawansowania porozumień z Gminą Szczytno w sprawie realizacji przedmiotowych inwestycji drogowych interpelacja 2021-05-25 2021-06-07
200 Interpelacja w sprawie funkcjonowania Strefy Inwestora interpelacja 2021-06-07 2021-06-21
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-01-29 10:31:36 A. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na tala 2019-2023 (SKM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:04:26 B. uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok (SKM)- odczytanie opini Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,- odczytanie opini Komisji Budżetu i Finansów;- przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej wynikających z uwzglednionych wniosków komisji Rady;- dyskusja nad projektem uchwały i wniesionymi autopoprawkami;- głosowanie nad projektem uchwały i wniesionymi autoporawkami IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:05:40 C. zaciągnięcia kredytu (SKM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:37:18 D. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 (EKZ) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:40:40 E. zminy uchwały Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przyjęcia IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:43:30 F. w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy (GPO) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:44:39 G. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno- rejon ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warmińskiej i Lwowskiej" (GPO) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:45:44 H. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno- ul. Żeromskiego" (GPO) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:46:58 I. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o okreslonej pojemności (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:48:08 J. zmieniajaca uchwałę Nr VIII/53/2015 zmieniona uchwałą Nr XV/111/2016 zmienioną uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:49:00 K. odstąpienia od pobierania opłaty targowej (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:49:59 L. zmiany uchwały Nr XXVI/2018/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:51:48 M. zaliczenie ulicy Lnianej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:55:28 N. zaliczenia ulic Towarowej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:56:39 O. zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ulcy Królowej Jadwigi w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegiu (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 10:29:46 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwły WPF na lata 2019-2023 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:03:16 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały budżetowej na 2019 roku IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:42:02 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:31:58 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Zbigniew Janusz Orzoł do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:33:20 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Robert Artur Siudak do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:34:16 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Rafał Kiersikowski, do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:34:49 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Beata Boczar, do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:09:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-03-28 10:14:44 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-03-28 10:16:13 Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-03-28 10:17:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Szczytno w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Szczytno w Oddziale Żłobkowym w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 „Promyczek”, ul. M. Konopnickiej 70 w Szczytnie V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:19:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:36:00 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Szczytno do Programu „Szczycieńska Karta Senior 60 plus” V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:49:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Szczytno do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia” V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:52:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2019 roku” V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:53:16 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:54:32 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:56:25 Podjecie uchwał w sprawie Statutu Miasta Szczytno V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:33:51 Reasumpcja głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-04-24 10:05:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok VI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-04-24 10:07:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 VI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 10:55:22 uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:25:15 uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:27:35 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2018 rok VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:29:25 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. w instytucjach kultury, zakładzie opieki zdrowotnej i zakładzie budżetowym, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:31:52 uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok Miasta Szczytno VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:33:26 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Szczytno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:34:32 autopoprawka do uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:35:31 uchwała w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:36:28 uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:12:54 7.a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 (SKM) VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:16:18 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:30:54 7.b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:44:15 7.c. powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:40:13 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnej Aleksandry Kobus-Drężek do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:41:03 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnego Roberta Siudaka do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:41:44 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnej Agnieszki Kosakowskiej do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:42:15 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnego Artura Trochimowicza do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:42:49 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnego Andrzeja Dziubana do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:45:30 7.d. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:46:16 7.e. zgody na zawarcie umów dzierżawy VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:46:53 7.f. określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:29:23 Wniosek o przesunięcie środków w kwocie 180 000,00 zł z lodowiska do budżetu celem zabezpieczenia środków na przyszłą inwestycję budowy tego lodowiska lub przygotowanie dokumentacji technicznej na ulicę Łomżyńską VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-07-30 09:42:27 7.a.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-07-30 09:47:03 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-07-30 09:48:18 7.b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-07-30 09:49:36 7.c. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-07-30 09:51:10 7.d. zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:50:10 8a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:51:33 8b. nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Miejską Szczytno w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Batočina w Republice Serbii X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:52:37 8c. w sprawie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:53:28 8d. w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:58:14 8e. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Miejskiej Szczytno nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 10:22:12 8f. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczytno X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-08-30 11:06:29 8h. zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Szczytno przedszkolach publicznych X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 11:13:51 8i. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-09-17 09:11:26 4a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 XI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-09-17 09:12:31 4b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 XI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:18:54 9a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:23:46 9b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok (SKM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:41:21 9c. założenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczytnie (EZ) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:42:31 9d. przyjęcia „Programu współpracy pomiędzy samorządem miasta Szczytno a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” (EZ) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:56:13 9e. zgody na zawarcie umów dzierżawy (GPO) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:57:47 9f. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Szczytno w celu nadruku na pamiątkach przeznaczonych do sprzedaży (PG) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:16:18 9g. zmieniająca uchwałę nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 1 lipca 2015 r. zmienioną uchwałą nr XXVI/196/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno (GM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:17:52 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 22 maja 2015 r. zmienioną uchwałą nr XXVI/197/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:28:21 9h. zmieniająca uchwałę nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 22 maja 2015 r. zmienioną uchwałą nr XXVI/197/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:19:44 9i. zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Szczytno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (GM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:22:42 Autopoprawka do do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 r. XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:26:18 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie założenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczytnie XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:15:11 Wniosek o zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów zielonych w miesiącu maju i zwiększenie w październiku XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-11-26 09:34:14 1. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na tala 2019-2023 XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 09:36:07 2. a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 09:50:54 3. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 09:51:55 4. b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 09:57:42 5. c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 09:59:02 6. d. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:00:00 7. e.zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie nr X/82/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:01:10 8. f. wniesienia odpowiedzi na skargę XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:02:01 9. g. trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczytnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:02:48 10. h. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:03:27 11. i. zgody na zawarcie umów dzierżawy XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:04:17 12. j. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:43:22 18. j. zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczytnie XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:49:40 19. m. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:50:54 20. n. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:52:11 21. o. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:41:25 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 ppkt k XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 14:30:49 1. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 14:33:13 2. a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 14:35:07 3. b. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2026 XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:12:26 4. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:13:40 5. c. uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:45:11 6. d. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Rady Miejskiej w Szczytnie XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:47:56 7. e. nadania nazwy rondom zlokalizowanym na skrzyżowaniu dróg publicznych w mieście Szczytno XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:50:30 8. f. zgody na zawarcie umów dzierżawy XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:52:45 9. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:53:33 10. g. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:54:21 11. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:55:22 12. h. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:56:34 13. i. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej w Szczytnie oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz terminów i miejsca składania deklaracji XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:57:11 14. j. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2020 XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 16:10:03 15. k. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2020 XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 16:10:52 16. l. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 16:24:20 17. Stanowisko Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:43:46 Wniosek o ustalenie stałej diety dla wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Szczytnie w wysokości 80% kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Dodatkowo za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach komisji stałych lub sesji potrącane byłoy 20% diety. XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2020-04-09 10:17:11 Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miejskiej Szczytno na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-09 10:20:25 Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miejskiej Szczytno na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-09 10:22:33 a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-09 10:25:01 b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie XVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-23 14:18:11 Wniosek o przerwę w obradach Rady do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godz. 13:00 i zwołanie stałych komisji Rady w celu możliwości zaopiniowania przedłożonych projektów uchwał XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-29 13:34:29 a. zaciągnięcia kredytu XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część za
2020-04-29 13:35:59 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 r XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część za
2020-04-29 13:37:37 b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część za
2020-04-29 13:40:33 Stanowisko Rady Miejskiej w Szczytnie XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część za
2020-04-29 13:33:28 Porządek obrad XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część za
2020-05-29 11:18:18 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:35:30 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:36:53 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2019 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:43:23 a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:44:12 b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w zakładzie opieki zdrowotnej i zakładzie budżetowym, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:45:53 c. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szczycieńskiego XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:47:34 d. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Szczytno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:49:01 e. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Szczytno XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:50:08 f. zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Szczytno XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:50:39 g. ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2020 XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:51:21 h. zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-06-30 10:44:40 a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2026 XX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-06-30 10:48:11 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-06-30 10:48:45 b/ zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-06-30 10:49:29 c/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok Miasta Szczytno XX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-06-30 10:52:06 d/ zawarcia przez Gminę Miejską Szczytno porozumienia z Powiatem Szczycieńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miejską Szczytno sportowej szkoły podstawowej w Szczytnie XX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-06-30 10:52:57 e/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno XX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-06-30 10:57:47 f/ ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-06-30 10:58:45 g/ zgody na zawarcie umów dzierżawy XX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-07-29 09:06:12 a/ zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:45:52 1. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2026 XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:47:39 2. a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2026 XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:49:27 3. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:50:23 4. b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:51:40 5. c. utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Szczytno, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:53:02 6. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:53:50 7. d. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:57:04 8. e. określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Szczytno na rok szkolny 2020/2021 XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:58:05 9. f. zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:01:03 10.AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2024" XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:02:50 11.g. przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2024" XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:03:47 14. i. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:04:45 15. j. zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:05:46 16. k. zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczytnie XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:01:27 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 8g XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2020-08-27 15:06:52 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 8h XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 09:44:35 Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 10:01:21 a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2026 XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 10:04:57 b/ zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 10:25:37 c/ zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Rady Miejskiej w Szczytnie XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 10:50:48 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 10:53:01 d/przyjęcia „Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:04:04 e/ określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-10-30 11:05:34 f/ przyjęcia do realizacji projektu „Bezpieczniej z COVID-19” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:16:15 g/ określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:17:44 h/ zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Szczytno i Gminy Miejskiej Szczytno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Szczytno XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:18:45 i/ nazewnictwa ulic w mieście Szczytno XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:20:58 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:24:14 j/ zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:26:17 k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:27:21 l/ przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomników przyrody XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:32:29 m/ zmiany Uchwały NR XXXIII/286/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Szczytno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:36:54 n/ określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:38:55 o/ zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 12:22:27 p/ wystąpienia Gminy Miejskiej Szczytno ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2020-10-30 10:22:28 Wniosek o ustalenie stałej diety dla wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Szczytnie w wysokości 80% kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Dodatkowo za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach komisji stałych lub sesji potrącane było 20% diety. XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2020-10-30 10:49:30 Wniosek o nie procedowanie autopoprawki oraz usunięcie w paragrafie 6 ustępu 2 podpunktu 6 lit. a i dodanie ustępu 7 w brzmieniu "porządku i bezpieczeństwa publicznego" XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-01-28 09:58:37 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Szczytnie XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-01-28 12:29:39 a/ zaciągnięcia kredytu (projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza Miasta) XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-01-28 12:37:23 a/ zaciągnięcia kredytu (projekt uchwały przygotowany przez Klub Radnych) XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-01-28 12:42:25 b/ zgody na zawarcie umów dzierżawy XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-01-28 12:44:56 c/ zaliczenia niektórych dróg w granicach administracyjnych miasta Szczytno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-01-28 13:52:05 d/wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-01-28 12:21:49 Wniosek Radnej Beaty Boczar o zarządzenie 30 - minutowej przerwy XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-01-28 12:34:04 Wniosek o zmianę w treści uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu złożonego przez Klubu Wszystko dla Szczytna i PSL o następujące kwoty spłat w poszczególnych latach: 2022 – 9.028,71 2023 – 10.000,00 2024 – 700.000,00 2025 – 900.000,00 2026 – 900.000,00 2027 – 1.200.000,00 2028 – 1.306.935,44 XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-04-29 10:41:02 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Szczytnie XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-04-29 10:52:29 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Szczytnie XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2021-04-29 11:44:44 a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021- 2028 XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-04-29 10:18:20 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku punktu "8 c zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis" XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-05-18 14:23:53 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 11:33:04 podjecie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:04:54 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Szczytno z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:05:58 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2020 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:08:10 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:08:51 a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:09:44 b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. zakładu opieki zdrowotnej i zakładu budżetowego, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:10:33 c. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:11:32 d. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:12:20 e. zgody na zawarcie umów dzierżawy XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:03:21 a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028 XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:05:50 b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:07:06 c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok Miasta Szczytno XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:08:01 d. udzielenia bonifikaty od ceny w związku z nabyciem udziału w nieruchomości gruntowej XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:08:40 e. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:09:10 f. zgody na zawarcie umów najmu XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:10:17 g. zmiany nazwy ulicy "Spacerowa" na nazwę "Krzysztofa Klenczona" w mieście Szczytno XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:11:03 h. zaliczenia ulicy Klasztornej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:11:46 i. przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:13:00 k. rozpatrzenia petycji XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 09:34:52 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie punktu "8 j - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym" XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw