Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
218 - rozwiń Dotyczy przeglądów plac zabaw na terenie miasta interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-07-26 2021-07-30
217 - rozwiń Dotyczy udzielenia informacji na temat ilości dzieci uczęszczających do szczycieńskich szkół, które zamieszkują Gminę Wiejską Szczytno oraz kosztu ponoszonego przez miasto na jednego ucznia interpelacja Mariusz Pardo 2021-06-28 2021-07-09
216 - rozwiń Dotyczy posadzenia drzew i krzewów w mieście Szczytno interpelacja Mariusz Pardo 2021-06-28 2021-07-09
215 - rozwiń Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Lwowskiej interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-06-28 2021-07-09
214 - rozwiń Dotyczy procedury przyznania nagród dla uzdolnionych uczniów oraz wniosek o zmianę uchwały w zakresie zwiększenia środków na nagrody Burmistrza w wysokości min. 400 zł dla każdego uzdolnionego ucznia zapytanie Zbigniew Janusz Orzoł 2021-06-28 2021-07-09
213 - rozwiń Dotyczy urządzenia przejścia dla pieszych w okolicy sklepu spożywczego u zbiegu ulic Paderewskiego i Klonowej interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-06-28 2021-07-09
212 - rozwiń Dotyczy ustawiebia półek na cmentarzu interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-06-28 2021-07-09
211 - rozwiń Dotyczy zalania pomieszczeń w Zamku Krzyżackim interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-06-28 2021-07-09
210 - rozwiń Dotyczy modernizacji ul. Wiejskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-06-28 2021-07-09
209 - rozwiń Dotyczy sprzątnięcia trawników i chodników przy ul. Władysława IV-go interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-06-28 2021-07-09
208 - rozwiń Dotyczy budowy mieszkań w Szczytnie interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-06-28 2021-07-09
207 - rozwiń Dotyczy utrzymania czystości na cmentarzu komunalnym interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-06-28 2021-07-09
206 - rozwiń Prośba o montaż tablic informacyjnych przy zabytkach Szczytna interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-06-28 2021-07-09
205 - rozwiń Dotyczy usunięcia zagraconych samochodów przy ul. Kościuszki interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-06-28 2021-07-09
204 - rozwiń Dotyczy rozwiązania problemu wieży ciśnień interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-06-28 2021-07-09
203 - rozwiń Dotyczy wstrzymania rozbiórki schroniska młodzieżowego interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-06-28 2021-07-09
202 - rozwiń Wniosek w sprawie zwiększenia środków na nagrody dla uzdolnionych uczniów wniosek Tomasz Łachacz 2021-06-23 2021-06-30
201 - rozwiń Dotyczy funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-06-08 2021-06-22
200 - rozwiń Interpelacja w sprawie funkcjonowania Strefy Inwestora interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-06-07 2021-06-21
199 - rozwiń Interpelacja w spraqwie dokumentacji na przebudowę drogi przy ul. Spółdzielczej interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2021-06-07 2021-06-14
198 - rozwiń Dotyczy sprzątania ulic po zimie i nieskoszonych trawników. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-05-31 2021-06-14
197 - rozwiń Dotyczy budowy chodnika przy ul. Mieszka I interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-05-31 2021-06-14
196 - rozwiń Prośba o wzmożenie działań mających na celu usunięcie pisaku zalegającego na ulicach i chodnikach po sezonie zimowym. interpelacja Mariusz Pardo 2021-05-31 2021-06-14
195 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji, czy miasto prowadzi monitoring ilości osób zaszczepionych przeciw COVID-19. interpelacja Mariusz Pardo 2021-05-31 2021-06-14
194 - rozwiń Interpelacja w sprawie możliwości wniesienia poprawki do uchwały w sprawie uzyskania pomocy de minimis interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-05-31 2021-06-14
193 - rozwiń Interpelacja w sprawie powołania uzdrowiska w mieście Szczytno interpelacja Waldemar Andrzej Zimny 2021-05-26 2021-06-07
192 - rozwiń Prośba o utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Osuchowieckiego i Krótkiej interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-05-25 2021-06-07
191 - rozwiń Prośba o sprecyzowanie stanowiska Burmistrza co do możliwości realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej oraz podania informacji na temat stopnia zaawansowania porozumień z Gminą Szczytno w sprawie realizacji przedmiotowych inwestycji drogowych interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-05-25 2021-06-07
190 - rozwiń Interpelacja w sprawie wdrożenia projektu "Szczytno bez wad postawy"dla wszystkich pierwszoklasistów interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-05-20 2021-06-01
189 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy/rozbudowy żłobka miejskiego interpelacja Tomasz Łachacz 2021-05-19 2021-06-01
188 - rozwiń Wniosek o dostarczenie kserokopii umowy wraz z późniejszymi aneksami dotyczących rekonstrukcji "ruin zamku" interpelacja Tomasz Żuchowski 2021-05-17 2021-05-26
187 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu realizacji budżetu miasta Szczytno na rok 2021 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 , w tym przebudowy i modernizacji ulic: Gdańskiej, Piaskowej, Orzeszkowej. interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-05-10 2021-05-24
186 - rozwiń Prośba o informację o stanie zaawansowania formalności związanych z budową obwodnicy miasta Szczytno interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-04-29 2021-05-13
185 - rozwiń Prośba o wykonanie oświetlenia parkingu przy cmentarzu przy ul. Mrongowiusza interpelacja Paweł Malec 2021-04-29 2021-05-13
184 - rozwiń Wniosek o udostępnienie analiz i ekspertyz finansowych na podstawie których podjęta została decyzja o rezygnacji z inwestycji InnoPolice wniosek Paweł Kamil Krassowski 2021-04-29 2021-05-13
183 - rozwiń Pytania dotyczące formy realizacji projektu i pozyskania funduszy na współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-04-29 2021-05-13
182 - rozwiń Pytania dotyczące planowanego utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Hali Wagnera interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-04-29 2021-05-13
181 - rozwiń Prośba o dostawienie nowych urządzeń na placu zabaw przy ul. Suwalskiej oraz ogrodzenie tego placu interpelacja Paweł Malec 2021-04-29 2021-05-13
180 - rozwiń Interpelacja w sprawie planu utworzenia oddziału Miejskiego Przedszkola w Hali Wagnera interpelacja Paweł Malec 2021-04-29 2021-05-13
179 - rozwiń Zapytanie o prace związane z budową obwodnicy Szczytna interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-04-29 2021-05-13
178 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji, na jakim etapie jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Polskiej 1-19 interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-04-29 2021-05-13
177 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu stadionu przy ul. Śląskiej interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-04-29 2021-05-13
176 - rozwiń Zapytanie w sprawie prowadzonej koresponencji w bieżącym roku z GDDKiA w sprawie remontu ul. Warszawskiej, Curie Skłodowskiej i Wielbarskiej. interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-04-29 2021-05-13
175 - rozwiń Interpelacja w sprawie przedłużenia Roku Klenczonowskiego w Szczytnie do końca sierpnia 2022 roku. interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-04-29 2021-05-13
174 - rozwiń Interpelacja w sprawie procedur antymobbingowych w jednostkach podległych miastu. interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-04-29 2021-05-13
173 - rozwiń Prośbą o informację, czy są prowadzone jakieś rozmowy z właścicielami tzw. pawilonów na ulicy Odrodzenia, w sprawie ich przebudowy, by uzyskały postać kamienic. interpelacja Mariusz Pardo 2021-04-29 2021-05-13
172 - rozwiń Prośba o informację, czy są prowadzone jakieś rozmowy z właścicielami dworca autobusowego interpelacja Mariusz Pardo 2021-04-29 2021-05-13
171 - rozwiń Prośba o naprawę nawierzchni ulic Bohaterów Westerplatte oraz Leśnej, do skrzyżowania z ul. Osiedleńczą wraz ze skrzyżowaniem interpelacja Mariusz Pardo 2021-04-29 2021-05-13
170 - rozwiń Prośba o zgłoszenie GDDKiA konieczności naprawy nawierzchni w okolicach głównego skrzyżowania w mieście (Odrodzenia, Polska, 1-go Maja, Warszawska) interpelacja Mariusz Pardo 2021-04-29 2021-05-13
169 - rozwiń Zapytania dotyczące działalności Wydziału Promocji oraz współpracy z Muzeum Mazurskim oraz Portem Lotniczym Mazury zapytanie Waldemar Andrzej Zimny 2021-04-12 2021-04-26
168 - rozwiń Zapytanie w sprawie jakości wody w jeziorach zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2021-04-01 2021-04-13
167 - rozwiń Interpelacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-04-01 2021-04-13
166 - rozwiń Zapytanie o powód braku udzielenia odpowiedzi na zapytanie z ostatniej sesji dotyczącej wpływu zwolnienia dyrektora ZGK w Szczytnie na estetykę miasta. zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-03-30 2021-04-13
165 - rozwiń Z jakiego powodu zostały wycięte drzewa przy ul. Władysława IV-go. zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-03-30 2021-04-13
164 - rozwiń Zapytanie o wpływ zwolnienia byłego Dyrektora ZGK w Szczytnie na estetykę miasta zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-03-30 2021-04-13
163 - rozwiń Interpelacja w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko - Szczytno interpelacja Paweł Malec 2021-03-30 2021-04-13
162 - rozwiń Interpelacja w sprawie udostępnienia mieszkańcom informacji o pndemii w celu ochrony zdrowia i życia interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-03-30 2021-04-13
161 - rozwiń Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Wielbarską interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-03-30 2021-04-13
160 - rozwiń Interpelacja w sprawie siedziby stowarzyszeń przy ul. Pułaskiego 10 interpelacja Tomasz Łachacz 2021-03-30 2021-04-13
159 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 2 interpelacja Tomasz Łachacz 2021-03-30 2021-04-13
158 - rozwiń Prośba o umieszczenie piłkochwytów na boiskach przy ul. Lidzbarskiej i na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 interpelacja Karol Piotr Furczak 2021-03-30 2021-04-13
157 - rozwiń Prośba o wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej interpelacja Karol Piotr Furczak 2021-03-30 2021-04-13
156 - rozwiń Prośba o możliwość pomocy w dystrybucji maseczek dla mieszkańców zapytanie Karol Piotr Furczak 2021-03-24 2021-03-25
155 - rozwiń Prośba Klubu Radnych Razem dla Mieszkańców o kompleksowe rozwiązanie problemu deficytu miejsc w żłobku i przedszkolach miejskich interpelacja Robert Artur Siudak 2021-04-22 2021-04-06
154 - rozwiń Dotyczy utworzenia punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze" w Urzędzie Miejskim oraz kosztu czujnika monitorującego jakosć powietrza interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-03-10 2021-03-22
153 - rozwiń Interpelacja w sprawie publikowania rejestru umów interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-03-10 2021-03-18
152 - rozwiń Dotyczy: planów w zakresie remontu ulicy Osuchowskiego. interpelacja Mariusz Pardo 2021-02-24 2021-03-10
151 - rozwiń Dotyczy: 1) zamontowania radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Marii Curie-Skłodowskiej przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 3, 2) działań podjętych w sprawie przywrócenia przez GDDKiA planowanych wcześniej inwestycji związanych z modernizacją dróg krajowych 3) likwidacji rurociągu kanalizacji sanitarnej blokującego możliwość przepływania kajaków, łodzi i innego sprzętu pływającego pomiędzy jeziorami, 4) zaprojektowania mostu nad kanałem pomiędzy jeziorami w sposób umożliwiający przepływanie statk interpelacja Mariusz Pardo 2021-02-24 2021-03-10
150 - rozwiń Dotyczy: odśnieżania dróg krajowych. wniosek Mariusz Pardo 2021-02-24 2021-03-10
149 - rozwiń Dotyczy: zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym w obecnej kadencji Burmistrza Miasta Szczytno interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-02-24 2021-03-10
148 - rozwiń Dotyczy: wniosków złożonych do Burmistrza Miasta Szczytno przez Radę Gospodarczą. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-02-24 2021-03-10
147 - rozwiń Dotyczy: Strategii wykorzystania potencjału gospodarczego i ekonomicznego rozwoju miasta. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-02-24 2021-03-10
146 - rozwiń Dotyczy: odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-02-24 2021-03-10
145 - rozwiń Dotyczy: likwidacji klasy VII D w Szkole Podstawowej nr 6. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-02-24 2021-03-10
144 - rozwiń Dotyczy: utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczytnie interpelacja Tomasz Łachacz 2021-02-24 2021-03-10
143 - rozwiń Dotyczy: planów likwidacji klas w Szkole Podstawowej nr 6 interpelacja Tomasz Łachacz 2021-02-24 2021-03-10
142 - rozwiń Dotyczy parku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 3 interpelacja Tomasz Żuchowski 2021-02-24 2021-03-10
141 - rozwiń Dotyczy przyłączenia do sieci ciepłowniczej Veolia, budynku na ul. Sobieszczańskiego 7 interpelacja Tomasz Żuchowski 2021-02-24 2021-03-10
140 - rozwiń Dotyczy: inwestycji pod nazwą "hamaki miejskie"; sprawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Linki - dworzec PKS interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-01-28 2021-02-12
139 - rozwiń Dotyczy: siedziby stowarzyszeń przy ul. Pułaskiego 10; zapewnienia bezpiecznego dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 6; finansowania eksploatacji samochodu pożarniczego OSP Szczytno interpelacja Tomasz Łachacz 2021-01-28 2021-02-12
138 - rozwiń Dotyczy: zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Szczytno na rok 2021; możliwości przydziału mieszkania lokatorskiego;wniosek o udostępnienie protokołów z posiedzeń komisji stałych oraz sesji Rady Miejskiej w Szczytnie interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-01-28 2021-02-12
137 - rozwiń dotyczy: wyremontowanego gabinetu Pani Dyrektor TBS; charakteru pracy zdalnej w okresie jesiennym 2020 r. kierownictwa MOS oraz pracowników Hali Widowiskowo - Sportowej im. Huberta Wagnera; pracy zdalnej w Szkole Sportowej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-01-28 2021-02-12
136 - rozwiń Dotyczy wyłączenia przedsiębiorców z systemu odbioru odpadów interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-02-28 2021-02-12
135 - rozwiń Interpelacja w sprawie zakupu budynku Hotelu Leśna i przeznaczenie go na realizację zadań własnych interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-01-20 2021-02-03
134 - rozwiń Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji rewitalizacji ruin zamku. interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-01-14 2021-01-27
133 - rozwiń Prośba o opracowanie koncepcji zagospodarowania i rozbudowy parku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej oraz budowę Domu Seniora ze świetlicą na osiedlu Kochanowskiego interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-12-29 2021-01-11
132 - rozwiń Dotyczy stworzenia bezpiecznego i bezkolizyjnego dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 6 interpelacja Tomasz Łachacz 2020-12-29 2021-01-12
131 - rozwiń Prośba o ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości przed przejściem od strony ul. Warszawskiej interpelacja Arkadiusz Myślak 2020-12-29 2021-01-12
130 - rozwiń Prośba o ustawienie wiaty przystankowej na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Władysława IV-go z ul. Lidzbarską interpelacja Anna Teresa Rybińska 2020-12-29 2021-01-12
129 - rozwiń Dotyczy realizacji inwestycji rewitalizacji ruin zamku w Szczytnie interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-12-15 2020-12-28
128 - rozwiń Dotyczy zaplanowania miejsca i budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Szczytnie interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-12-04 2020-12-14
127 - rozwiń Dotyczy pomocy ze strony samorządu dla Pogotowia Ratunkowego interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-11-23 2020-11-30
126 - rozwiń Dotyczy przeznaczenia środków budżetowych, które nie zostały wydatkowane na lodowisko miejskie, na dożywianie osób bezdomnych i najuboższych w okresie zimowym interpelacja Sławomir Witold Staszak 2020-11-18 2020-11-30
125 - rozwiń Dotyczy zamontowania dwóch wiat przystankowych przy ul. Solidarności interpelacja Sławomir Witold Staszak 2020-11-18 2020-11-30
124 - rozwiń Dotyczy pomocy ze strony samorządu dla szczycieńskich przedsiębiorców interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-11-17 2020-12-30
123 - rozwiń prośba o przywrócenie usuniętych lip na terenie zielonym przy ul. Pasymskiej oraz zagospodarowania terenu między blokami 23, 25, 27 przy ul. Pasymskiej i Chopina 1 interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-11-16 2020-11-30
122 - rozwiń Prośba o podanie przyczyny wykonania chodnika przy ul. Mieszka I-go tylko po jednej stronie oraz prośba o podanie terminu wybudowania chodnika przy pozostałych posesjach;zapytanie o termin podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Władysława IV-go interpelacja Anna Teresa Rybińska 2020-10-30 2020-11-13
121 - rozwiń Prośba o uporządkowanie terenu należącego do miasta w obrębie dworca PKP oraz zwiększenie liczby pociągów interpelacja Teresa Moczydłowska 2020-10-30 2020-11-13
120 - rozwiń Prośba o podjęcie działań mających na celu stworzenie bezpiecznego i bezkolizyjnego dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 6 interpelacja Tomasz Łachacz 2020-10-30 2020-11-13
119 - rozwiń Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje z dnia 27 sierpnia 2020 r. interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-10-30 2020-11-13
118 - rozwiń Prośba o doświetlenie przejść dla pieszych w miejscach o słabej widoczności oraz urządzenie przejść dla pieszych w okolicy sklepu spożywczego u zbiegu ulic Paderewskiego i Klonowej interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2020-11-03 2020-11-13
117 - rozwiń dotyczy: naprawy studzienek kanalizacyjnych na ul. Władysława IV; stanu oczyszczalni ścieków; realizacji interpelacji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Królewskiego; problemu nauki pływania w klasach o profilu pływackim; realizacji treści programowych z działu Lekkoatletyka w Szkole Sportowej; nowego naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2020-08-27 2020-09-10
116 - rozwiń dotyczy: Strategii Ziemi Szczycieńskiej i rezygnacji z realizacji projektu "Budowa i wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie"; programu "Rozwój Lokalny"; pływalni WSPOL interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-08-27 2020-09-10
115 - rozwiń dotyczy: zakupu butelek filtrujących wielokrotnego użytku dla wszystkich pierwszoklasistów; zagospodarowania lasku przy ul. Ostrołęckiej. interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-08-27 2020-09-10
114 - rozwiń dotyczy: zwiększenie bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego, Leśnej i Boh. Westerplatte; oceny możliwości zamontowania bramek mierzenia temperatury w szkolach podstawowych interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2020-08-27 2020-09-10
113 - rozwiń dotyczy: nie przestrzegania znaku zakazu wjazdu dla samochodów powyżej 2,5 ton na głównym skrzyżowaniu - w jazd z ul. 1 Maja; usunięcia znaku B-35 (zakaz postoju) przy ul. Odrodzenia 33-35,39. interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2020-08-27 2020-09-10
112 - rozwiń dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko - Szczytno (ul. Gizewiusza i ul. Śląska) interpelacja Paweł Malec 2020-08-27 2020-09-10
111 - rozwiń dotyczy: dokonania nasadzeń i krzewów na Osiedlu Kochanowskiego interpelacja Mariusz Pardo 2020-08-27 2020-09-10
110 - rozwiń dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tatarkiewicza; organizacji pobytu dzieci w świetlicy oraz dożywiania dzieci w szkole interpelacja Beata Boczar 2020-08-27 2020-09-10
109 - rozwiń dotyczy zamontowania progów zwalniających na ul. Lidzbarskiej oraz oznakowania skrzyżowań ul. Lidzbarskiej z ul. Gdańską i ul. Mieszka I; organizacja koncertu w 40. rocznicę śmierci Krzysztofa Klenczona interpelacja Karol Piotr Furczak 2020-08-27 2020-09-10
108 - rozwiń dotyczy karmienia kotów wolno żyjących interpelacja Stefania Ewa Czerw 2020-08-27 2020-09-10
107 - rozwiń wniosek o podjęcie działań w celu pozyskania dofinansowania na zadani9e w ramach drugiej edycji konkursu interpelacja Tomasz Łachacz 2020-06-16 2020-07-10
106 - rozwiń budowa chodnika przy ul. Mieszka I oraz prośba o powstawienie luster na wyjazdach z ul. Zakole na ul. Borową i oznakowania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu tych dróg interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2020-06-30 2020-07-10
105 - rozwiń wyrównanie ul. Leśnej i demontaż ławek interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2020-06-30 2020-07-10
104 - rozwiń poprawa bezpieczeństwa dotycząca ulic Warszawskiej, M.Curie-Skłodowskiej, Wielbarskiej oraz skrzyżowania ul. Przemysłowej, Lipowej i Wielbarskiej; modernizacja terenu przy u. Polskiej 1-19 interpelacja Arkadiusz Myślak 2020-06-30 2020-07-10
103 - rozwiń interpelacja w sprawie wsparcia przedsiębiorców z terenu miasta Szczytno interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-06-30 2020-07-10
102 - rozwiń prośba o częste wyrównywanie szutrowego fragmentu ul. Leśnej oraz o wyregulowanie studzienek na ul. Boh. Westerplatte interpelacja Beata Boczar 2020-06-30 2020-07-10
101 - rozwiń prośba o zagospodarowanie terenu przy sklepie interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-06-30 2020-07-10
100 - rozwiń dokarmianie kotów wolnożyjących; zalewanie posesji przez wody opadowe przy ul. Kętrzyńskiego i Drzymały; wycięcie ławek przy sklepie interpelacja Stefania Ewa Czerw 2020-06-30 2020-07-10
99 - rozwiń Prośba o przeprowadzenie analizy założeń konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 interpelacja Tomasz Łachacz 2020-05-29 2020-06-10
98 - rozwiń Zapytanie o utworzenie miejsc parkingowych w centrum miasta oraz plany odnośnie parkowania samochodów na Placu Juranda interpelacja Teresa Moczydłowska 2020-05-29 2020-06-10
97 - rozwiń Prośba o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelacja Anna Teresa Rybińska 2020-05-29 2020-06-10
96 - rozwiń Zapytanie w sprawie programu wsparcia przedsiębiorców "Miasto podaje rękę Przedsiębiorcom"; zapytanie w sprawie pobierania opłat za powierzchnię reklamową; zapytanie w sprawie akcji "Zakupy dla Seniora"; zapytanie w sprawie inwestycji Zamek Krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa Warmińsko-Mazurskiego interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-05-29 2020-06-09
95 - rozwiń Interpelacja w sprawie udziału w konkursie dotyczącym upowszechniania sportu dzieci i młodzieży szkolnej interpelacja Karol Piotr Furczak 2020-05-29 2020-06-10
94 - rozwiń Prośba o oświetlenie przejść dla pieszych w okolicy ulic Lipowej, Wielbarskiej i Przemysłowej, w okolicy skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Sobieszczańskiego, Marii Skłodowskiej-Curie oraz w miejscach o słabej widoczności interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2020-05-29 2020-06-09
93 - rozwiń Prośba o analizę dokumentacji złożonej celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla posadowienia masztu telefonii GSM na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Odrodzenie w Szczytnie interpelacja Arkadiusz Myślak 2020-05-29 2020-06-08
92 - rozwiń Prośba o ustawienie znaków na skrzyżowaniu ulic Osiedleńczej i Powstańców Warszawy interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-05-29 2020-05-20
91 - rozwiń Przebudowa ul. Powstańców Warszawy interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-05-29 2020-05-12
90 - rozwiń Dotyczy: przebudowy ulicy Powstańców Warszawy na wysokości posesji nr 22-22A zapytanie Rafał Kiersikowski 2020-05-14 2020-05-28
89 - rozwiń Interpelacja w sprawie przekazania środków finansowych na wsparcie przedsiębiorców i mieszkańców z terenu Miasta Szczytno. interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-03-27 2020-04-03
88 - rozwiń Wniosek o wykonanie badań toksykologicznych na boiskach interpelacja Tomasz Żuchowski 2020-03-27 2020-04-07
87 - rozwiń Prośba o oznaczenie znakami poziomymi i pionowymi przejść dla pieszych na ul. Kochanowskiego i ul. Osuchowieckiego. interpelacja Mariusz Pardo 2020-03-27 2020-04-06
86 - rozwiń Prośba o złożenie wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji o dofinansowanie w kwocie minimum 40 000,00 zł na zakup potrzebnych laptopów dla uczniów i nauczycieli. interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-03-27 2020-04-06
85 - rozwiń Wniosek o podjęcie działań w celu pozyskania środków z interpelacja Tomasz Łachacz 2020-03-24 2020-04-03
84 - rozwiń Prośba o zmniejszenie o 100 000,00 zł budżetu przeznaczonego na Dni i Noce Szczytna 2020 i przekazanie tych środków na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie. interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-03-27 2020-04-03
83 - rozwiń Ocieplenie budynku przy ul. Sobieszczańskiego 7, dodatki motywacyjne dla nauczycieli interpelacja Tomasz Żuchowski 2020-01-16 2020-01-29
82 - rozwiń Przebudowa ul. Spółdzielczej interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-01-16 2020-01-29
81 - rozwiń Pytanie o nagrody dla dyrektorów szkół; poprawa bezpieczeństwa na ul. Władysława IV-go; prośba o umieszczenie luster na Osiedlu Królewskim; modernizacja oczyszczalni ścieków interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-12-20 2019-12-31
80 - rozwiń Prośba o poprawę bezpieczeństwa na przejsciach dla pieszych; zmianę rozkładu jazdy linii autobusowej nr 2 oraz zakaz występów zwierząt w cyrku interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-12-20 2019-12-31
79 - rozwiń Prośba o oświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-12-20 2019-12-31
78 - rozwiń Prośba o modernizację dworca PKS interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-12-20 2019-12-31
77 - rozwiń Pytanie o przyznane dodatki motywacyjne dla nauczycieli oraz o podmioty zwolnione z podatku. interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-12-20 2019-12-31
76 - rozwiń Prośba o zmiane organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego - Piłsudskiego. interpelacja Robert Artur Siudak 2019-12-20 2019-12-31
75 - rozwiń prośba o ustawienie wiaty przystankowej na ul. Sobieszczańskiego oraz tablicy informacyjnej na terenie osiedla Królewskiego interpelacja Karol Piotr Furczak 2019-12-20 2019-12-31
74 - rozwiń rozwiazanie problemu ptaków, które zanieczyszczają miasto oraz prosba o wykonanie bieżącej naprawy chodnika na ul. Niepodległości interpelacja Mariusz Pardo 2019-12-20 2019-12-31
73 - rozwiń zabezpieczenie drzew, na których wieszane są nekrologi i kontakt z Wójtem Gminy Szczytno w sprawie uzupełnienia materiałem poboczy drogi wzdłuż Leśnego Dworu interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-12-20 2019-12-31
72 - rozwiń Naprawa chodnika przy ul. Feliksa Nowowiejskiego interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2019-12-20 2019-12-31
71 - rozwiń prośba o wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych przy szkołach interpelacja Mariusz Pardo 2019-11-26 2019-12-09
70 - rozwiń promowanie wydarzeń organizowanych przez samorząd interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-11-26 2019-12-09
69 - rozwiń pytanie o ilość osób/podmiotów gospodarczych, które zostały zwolnione z podatku od nieruchomości w 2019 roku interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-11-26 2019-12-09
68 - rozwiń pytanie o zasady planowania inwestycji; brak zaplanowania w budżecie środków na przygotowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej na osiedlu Kochanowskiego oraz dokończenia inwestycji drogowej fragmentu ul. Leśnej; zasadność postawienia znaku zakazu wjazdu pojazdów o masie całkowitej pow. 3,5 t interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-11-26 2019-12-09
67 - rozwiń prośba o wyjaśnienie obniżenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w przyszłorocznym budżecie; poziom dodatków motywacyjnych w jednostkach oświatowych; zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych;kształcenie w klasach interdyscyplinarnych; rozpowszechnianie informacji do rocznego rozliczenia podatkowego PIT z uwzględnieniem Szczytna jako miejsca zamieszkania; niebezpieczne miejsca na chodnikach na Osiedlu Królewskim; awaria sieci kanalizacyjnej na ul. Polnej; stan oczyszczalni ścieków w Nowym interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-11-26 2019-12-09
66 - rozwiń prośba o przesyłanie wszystkich protokołów z sesji i komisji stałych Rady Miejskiej w Szczytnie;prośba o udzielenie odpowiedzi na wniosek dotyczący informowania radnych o przychodzącej korespondencji;dodatki motywacyjne dla nauczycieli; uruchomienie filii Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu; lokale zastępcze dla pogorzelców; przebudowa ul. Kolberga; zbycie nieruchomości na rzecz AMW; informacja o dofinansowaniu na zadania inwestycyjne pn. interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-11-26 2019-12-09
65 - rozwiń Oświadczenie radnych Rady Miejskiej w Szczytnie; zapytanie o uruchomienie kręgielni w Hali Wagnera; zapytanie o planowanie zmniejszenia wymiaru zatrudnienia od 2020 roku dla pracowników najniżej zarabiających w jednostkach budżetowych interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-10-23 2019-11-05
64 - rozwiń Remont chodnika i ulicy Oskara Kolberga; zapytania do informacji o pracy Burmistrza i wniosek w sprawie przekazywania informacji kierowanych do radnych interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-10-23 2019-11-05
63 - rozwiń Prośba o informację na temat realizacji robót drogowych na osiedlu Kochanowskiego. interpelacja Mariusz Pardo 2019-10-23 2019-11-05
62 - rozwiń Interpalcja w sprawie ankiety przeprowadzonej w szkołach podstawowych interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-10-23 2019-11-05
61 - rozwiń Wniosek o uporządkowanie działki przy zbiegu ulicy Lanca i Solidarności, na której znajduje się zaniedbany plac zabaw interpelacja Tomasz Łachacz 2019-10-23 2019-11-05
60 - rozwiń Wniosek o wprowadzenie 50% bonifikaty dla klubów, towarzystw sportowych i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta Szczytno za wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-10-23 2019-11-05
59 - rozwiń Pytania dotyczące ankiety przeprowadzonej w szkołach podstawowych; remont ul. Wiejskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-10-23 2019-11-05
58 - rozwiń oświetlenie od przystanku do granicy z gminą Szczytno; remont chodników przy ul. Wiejskiej; utworzenie na terenie naszego miasta schroniska dla osób bezdomnych interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-08-30 2019-09-13
57 - rozwiń Wydatkowanie kwoty 2.078.420,16 zł na Innopolice interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-08-30 2019-09-13
56 - rozwiń zagospodarowanie terenu przy ulicy Leyka i Nauczycielskiej (działka nr 340/1) interpelacja Tomasz Łachacz 2019-08-30 2019-09-13
55 - rozwiń remont chodników na ulicy Wiejskiej; zagospodarowanie terenu Polska 1-19, Żeromskiego 8 i 10 interpelacja Arkadiusz Myślak 2019-08-30 2019-09-13
54 - rozwiń Zatoki autobusowe na ul. Pasymskiej interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-08-30 2019-09-13
53 - rozwiń zabezpieczenie ul. Tatarkiewicza w oświetlenie drogowe; przeprowadzenie diagnozy wśród rodziców uczniów szkół podstawowych i przedszkoli (grup pięcio- i sześciolatków) miasta Szczytno i szkół gminnych; podjęcie działań mobilizujących właścicieli działek do wykaszania swoich posesji interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-08-30 2019-09-13
52 - rozwiń Zagospodarowanie terenu między blokami 23,25,27 przy ul. Pasymskiej i Chopina 1 interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-08-30 2019-09-13
51 - rozwiń zorganizowanie debaty w sprawie systemu komunikacyjnego; opracowanie zespołu TRAFIK; działania w sprawie obwodnicy miasta; skomunikowanie osiedla Królewskiego przez przedłużenie ulicy Dąbrowskiego; ochrona środowiska, zmian klimatu, zachowanie posiadanych zasobów interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-08-30 2019-09-13
50 - rozwiń inwestycja na jez. Domowym Małym; komunalizacja gruntu przy ul. Lanca; umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji i komisji stałych Rady Miejskiej w Szczytnie; komercyjne wykorzystanie herbu Miasta Szczytno na pamiątkach, których dystrybutorem jest Poczta Polska; stadion przy ul. Ostrołęckiej interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-08-30 2019-09-13
49 - rozwiń zalewanie wodami opadowymi bocznej ul. Kętrzyńskiego; wykoszenie ulic Kętrzyńskiego; dodanie słupków uniemożliwiających jazdę motorami; wnioski do budżetu interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-08-30 2019-09-13
48 - rozwiń Komunalizacja gruntu przy zbiegu ulic Lanca i Solidarności interpelacja Tomasz Łachacz 2019-07-30 2019-08-12
47 - rozwiń Naprawa chodników na ul. Staszica, Grudziądzkiej, Gdanskiej i Władysława IV; dofinansowanie budowy dróg; funkcjonowanie lodowiska; realizacja programu interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-07-30 2019-08-09
46 - rozwiń Ustawienie koszy na śmieci wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych prowadzących do osiedli interpelacja Arkadiusz Myślak 2019-07-30 2019-08-09
45 - rozwiń Uporządkowanie ul. Osiedleńczej i postawienie przynajmniej dwóch koszy na śmieci przy ul. Leśnej interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-07-30 2019-08-09
44 - rozwiń Likwidacja sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulic: Polskiej, Warszawskiej, Odrodzenia i I-go Maja; podwyżki dla pracowników obsługi jednostek budżetowych oraz spółek z udziałem gminy; dyżury aptek w mieście; zwiększenie liczby ławek i koszy na śmieci w pobliżu miejskich placów zabaw; zwiększenie patroli Straży Miejskiej; przycięcie gałęzi interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-07-30 2019-08-09
43 - rozwiń Oznakowanie drogi do cmentarza komunalnego; wykonanie chodnika na ul. Łomżyńskiej; wyposażenie Osiedla Królewskiego w smietniki; pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza komunalnego; uzupełnienie latarni na ul. Łokietka; umieszczenie dodatkowych piłkochwytów na boiskach przy ul. Lidzbarskiej i na terenie Szkoły Podstawowej nr3 interpelacja Karol Piotr Furczak 2019-07-30 2019-08-09
42 - rozwiń Wykonanie remontu chodników wewnętrznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1; poprawa nawierzchni ul. Boh. Westerplatte; wykonanie remontu terenu wokół Miejskiego Domu Kultury interpelacja Mariusz Pardo 2019-07-30 2019-08-09
41 - rozwiń Ilość i zasadność wydatkowania środków na Innopolice interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-07-30 2019-08-09
40 - rozwiń Zagrożenie na skrzyżowaniach ulicy Solidarności z ulicą Pułaskiego oraz ulicy Solidarności z ulicami Broniewskiego i Działkową interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-07-30 2019-08-09
39 - rozwiń Naprawa chodnika przy ul. Feliksa Nowowiejskiego i utwardzenie ulicy Spółdzielczej interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2019-07-30 2019-08-09
38 - rozwiń Budowa Domu Seniora przy ul. Lemańskiej; monitoring na placu zabaw; doposażenie Centrum Zabaw i Aktywnej Rekreacji przy ul. Jerzego Lanca; zakup ławek miejskich na ul. Kosciuszki i Pasymskiej; środki w budżecie przeznaczone na monitoring miejski; zmiana przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie miasta i w WPF na dzierżawę lodowiska na sezon zimowy 2019-2020; umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji i komisji Rady Miejskiej w Szczytnie; prośba o udzielanie odpowiedzi na interp interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-06-17 2019-06-27
37 - rozwiń Wyrównanie i utwardzenie kruszywem dróg dojazdowych od strony ul. Leśnej, dojazd z ul. Lwowskiej;budowa dwóch miejsc do wodowania łodzi na Jeziorze D. Dużym; montaż ławek na trasie z ul. Pasymskiej, ławki przy chodniku prowadzącym z cmentarza między sklepem spożywczym i kwiaciarnią a kościołem Zielonoświątkowców; ławki ze skrzyniami na Placu Juranda; zmiana przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie miasta i w WPF na dzierżawę lodowiska na sezon zimowy 2019-2020 interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-06-17 2019-06-27
36 - rozwiń Podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek budżetowych w budżecie na 2020 rok. interpelacja Tomasz Łachacz 2019-06-17 2019-06-17
35 - rozwiń Zmiana lokalizacji urządzeń do prób kopania piłką i uderzania pięścią podczas Dni i Nocy Szczytna interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-06-17 2019-06-27
34 - rozwiń Zakup psich stacji oraz koszy na odchody zwierząt interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2019-06-17 2019-06-27
33 - rozwiń Wykonanie chodnika przy ul. Piłsudskiego; urządzenie terenu zielonego przy Przedszkolu nr 3 Promyczek w Szczytnie i problem z opieką pooperacyjną w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-06-17 2019-06-27
32 - rozwiń Prośba o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Gnieźnienskiej i Partyzantów interpelacja Beata Boczar 2019-06-17 2019-06-27
31 - rozwiń doprowadzenie użytku ekologicznego "Mała Biel" do pierwotnego stanu interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-05-29 2019-06-11
30 - rozwiń braku ubikacji (ul. Żwirki i Wigury, Odrodzenia, dworzec PKP,PKS), umieszczenia tablic ogłoszeniowych na nekrologi (ul. Żwirki i Wigury, Polska), wybudowania kolumbarium interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-05-29 2019-06-11
29 - rozwiń ulicy Borowa – zastoje wodne, oświetlenie ulicy od przystanku autobusowego na ul. Władysława IV do granic miasta, remontu ulicy Łomżyńskiej i oświetlenie jej, nagrody dla dyrektorów za przeprowadzenie egzaminów interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-05-29 2019-06-11
28 - rozwiń zmniejszenie obowiązkowych godzin dydaktycznych dla wicedyrektorów oraz zwolnienie dyrektorów z godzin dydaktycznych, plac zabaw Radość, brak należytej dbałości właściciela o wynajmowany kierowcom samochodów ciężarowych teren na postój przy stacji paliw interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-05-29 2019-06-11
27 - rozwiń podjęcie działań zmierzających do wypłacenia pracownikom placówek oświatowych wynagrodzenia za okres strajku interpelacja Beata Boczar 2019-05-29 2019-06-11
26 - rozwiń pilna interwencja w Miejskim Przedszkolu nr 3, poprawa bezpieczeństwa miejskich placów zabaw, uruchomienia nowej edycji naboru wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, poprawy bezpieczeństwa w ciągu ulic 1-go Maja, Poznańskiej i Lemańskiej, poprawy bezpieczeństwa, remont schodów przy ul. Konopnickiej, remontu odcinku drogi przy ul. Łomżynskiej, zapytanie w sprawie dofinansowania Otwartych Stref Aktywności, zapytanie w sprawie wniosku w ramach Programu interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-05-29 2019-06-11
25 - rozwiń prośba o likwidację lub zmianę sygnalizatora dźwiękowego przy głównym skrzyżowaniu, dokończenie budowy drogi gminnej przy ul. Chrobrego interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-05-29 2019-06-11
24 - rozwiń postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w ramach inwestycji zabezpieczenia ruin zamku krzyżackiego; teren przy ul. 1 Maja i Odrodzenia; zagospodarowanie "Stadionu Miejskiego" przy stadionie Leśnym; miejska oczyszczalnia ścieków interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-03-28 2019-04-11
23 - rozwiń problemy z oswietleniem w rejonie ulic Piłsudskiego, Leyka, Pułaskiego i lokal dla stowarzyszenia Karan interpelacja Tomasz Łachacz 2019-03-28 2019-04-11
22 - rozwiń obniżenie godzin dydaktycznych dla wicedyrektorów w szkołach podstawowych, utworzenie etatu psychologa w każdej szkole podstawowej, remont cząstkowych dróg, nierównosci przy ul. Nowej interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-03-28 2019-04-11
21 - rozwiń prośba o złożenie wniosków na dofinansowanie wszystkich dróg, które posiadają aktualną dokumentację oraz na działanie Infrastruktura transportu publicznego pod kątem autobusów ekologicznych interpelacja Karol Piotr Furczak 2019-03-28 2019-04-11
20 - rozwiń budowa chodnika w kierunku SP 2 interpelacja Paweł Malec 2019-03-28 2019-04-11
19 - rozwiń otwieranie korespondencji do radnych interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-03-28 2019-04-11
18 - rozwiń poprawa stanu użytku ekologicznego "Mała Biel" interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-03-28 2019-04-11
17 - rozwiń budowa dróg i kanał pomiędzy jez. Domowym Małym i Dużym interpelacja Mariusz Pardo 2019-03-28 2019-04-11
16 - rozwiń programy zdrowotne, budowa hali sportowej przy SP nr 2, budynek przy ul. Konopnickiej 68, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Tetmajera, Poznańska i Solidarności, ubytki w jezdniach, zejście nad jeziorem Domowym Dużym od strony ul. Konopnickiej interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-03-28 2019-04-11
15 - rozwiń opiniowanie kandydatów do Nagrody Burmistrza, godziny wydawania gorących posiłków oraz paczek żywnościowych, doposażenie placu zabaw przy ul. Lidzbarskiej, przebudowa ul. Gdańskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-03-28 2019-04-11
14 - rozwiń teren przy ul. Lanca 7, usuwanie drzew, Fundacja "Mikael", utorzenie Miejskiej Rady Seniorów, Miejskiej Rady Dzieci i Młodzieży, nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu, kosze na śmieci na przystankach autobusowych, place zabaw, miejsca postojowe na ul. Lanca interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-03-28 2019-04-11
13 - rozwiń przechowywanie podręczników szkolnych, dostarczanie uczniom wody pitnej, długość przerw lekcyjnych, przedmioty wymagające intensywnego wysiłku umysłowego interpelacja Arkadiusz Myślak 2019-03-28 2019-04-11
12 - rozwiń budowa wieży ciśnień i reklamy na tablicy LED przy ul. Odrodzenia - 1 Maja interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-03-28 2019-04-11
11 - rozwiń ul. Mikołaja Kopernika, ul. Leśna interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2019-04-28 2019-04-11
10 - rozwiń Prośba o uwzglednienie zadan w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-20123; uruchomienie sezonowego lodowiska. interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-01-29 2019-02-12
9 - rozwiń Komlepsowa modernizacja miejskich placówek oświaty; przebudowa ul. Nauczycielskiej i ul. Broniewskiego; budowa drogi łączącej ul. Lanca i ul. Lemańską; budowa Domu Seniora przy ul. pułaskiego 10; modernizacja stadionu miejskiego; rewitalizacja centrum miasta. interpelacja Tomasz Łachacz 2019-01-29 2019-02-12
8 - rozwiń doświetlenie ulic Długiej i Partyzantów; odśnieżenie i posypanie piaskiem żciezek prowadzących do pojemników na odpady; uniemożliwienie dzieciom korzystania z akwenów wodnych w czasie zimy interpelacja Beata Boczar 2019-01-29 2019-02-12
7 - rozwiń finansowanie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych; poprawienie oświetlenia miejsc dla pieszych interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-01-29 2019-02-12
6 - rozwiń budowa strzelnicy w lesie Miejskim; budowa oswietlenia na terenie cmentarza komunalnego w Szczytnie; odpady z terenu cmentarza interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-01-29 2019-02-12
5 - rozwiń Konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; remont ul. Wł. Broniewskiego interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-01-29 2019-02-12
4 - rozwiń prośba o budowe przedłużenia ul. Iwaszkiewicza, Klub Senior+, obniżenie opłat za bilety komunikacji miejskiej dla emerytów 60+, zabezpieczenie toalety w okolicy dworca, utwardzenie i odwodnienie drogi wewnętrznej na zapleczu budynków nr 6 i 8 przy ul. Jeziornej interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-01-29 2019-02-12
3 - rozwiń Doswietlenie przystanku przy ul. Kolejowej oraz wyciecie drzew wzdłuż ul. Żeromskiego. zapytanie Arkadiusz Myślak 2019-01-29 2019-02-12
2 - rozwiń Prośba o udział radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w konsultacjach i spotkaniach z Panem Burmistrzem w istotnych sprawach dla mieszkańców. wniosek Teresa Moczydłowska 2019-01-29 2019-02-12
1 - rozwiń Współpraca z wszystkimi radnymi,audyt w mieście, współpraca z Serbią, podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi, remont ul. Gdanskiej, podział środków na sport i kulturę, przywrócenie miejskiej orkiestry, projekt Innopolice interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-01-29 2019-02-12