Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Anna Teresa Rybińska

Anna Teresa Rybińska

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 209, przynależność: , klub: Prawo i Sprawiedliwość

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r. członek
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Współpraca z wszystkimi radnymi,audyt w mieście, współpraca z Serbią, podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi, remont ul. Gdanskiej, podział środków na sport i kulturę, przywrócenie miejskiej orkiestry, projekt Innopolice interpelacja 2019-01-29 2019-02-12
15 opiniowanie kandydatów do Nagrody Burmistrza, godziny wydawania gorących posiłków oraz paczek żywnościowych, doposażenie placu zabaw przy ul. Lidzbarskiej, przebudowa ul. Gdańskiej interpelacja 2019-03-28 2019-04-11
29 ulicy Borowa – zastoje wodne, oświetlenie ulicy od przystanku autobusowego na ul. Władysława IV do granic miasta, remontu ulicy Łomżyńskiej i oświetlenie jej, nagrody dla dyrektorów za przeprowadzenie egzaminów interpelacja 2019-05-29 2019-06-11
47 Naprawa chodników na ul. Staszica, Grudziądzkiej, Gdanskiej i Władysława IV; dofinansowanie budowy dróg; funkcjonowanie lodowiska; realizacja programu interpelacja 2019-07-30 2019-08-09
58 oświetlenie od przystanku do granicy z gminą Szczytno; remont chodników przy ul. Wiejskiej; utworzenie na terenie naszego miasta schroniska dla osób bezdomnych interpelacja 2019-08-30 2019-09-13
59 Pytania dotyczące ankiety przeprowadzonej w szkołach podstawowych; remont ul. Wiejskiej interpelacja 2019-10-23 2019-11-05
67 prośba o wyjaśnienie obniżenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w przyszłorocznym budżecie; poziom dodatków motywacyjnych w jednostkach oświatowych; zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych;kształcenie w klasach interdyscyplinarnych; rozpowszechnianie informacji do rocznego rozliczenia podatkowego PIT z uwzględnieniem Szczytna jako miejsca zamieszkania; niebezpieczne miejsca na chodnikach na Osiedlu Królewskim; awaria sieci kanalizacyjnej na ul. Polnej; stan oczyszczalni ścieków w Nowym interpelacja 2019-11-26 2019-12-09
81 Pytanie o nagrody dla dyrektorów szkół; poprawa bezpieczeństwa na ul. Władysława IV-go; prośba o umieszczenie luster na Osiedlu Królewskim; modernizacja oczyszczalni ścieków interpelacja 2019-12-20 2019-12-31
97 Prośba o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelacja 2020-05-29 2020-06-10
117 dotyczy: naprawy studzienek kanalizacyjnych na ul. Władysława IV; stanu oczyszczalni ścieków; realizacji interpelacji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Królewskiego; problemu nauki pływania w klasach o profilu pływackim; realizacji treści programowych z działu Lekkoatletyka w Szkole Sportowej; nowego naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. interpelacja 2020-08-27 2020-09-10
122 Prośba o podanie przyczyny wykonania chodnika przy ul. Mieszka I-go tylko po jednej stronie oraz prośba o podanie terminu wybudowania chodnika przy pozostałych posesjach;zapytanie o termin podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Władysława IV-go interpelacja 2020-10-30 2020-11-13
130 Prośba o ustawienie wiaty przystankowej na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Władysława IV-go z ul. Lidzbarską interpelacja 2020-12-29 2021-01-12
137 dotyczy: wyremontowanego gabinetu Pani Dyrektor TBS; charakteru pracy zdalnej w okresie jesiennym 2020 r. kierownictwa MOS oraz pracowników Hali Widowiskowo - Sportowej im. Huberta Wagnera; pracy zdalnej w Szkole Sportowej interpelacja 2021-01-28 2021-02-12
145 Dotyczy: likwidacji klasy VII D w Szkole Podstawowej nr 6. interpelacja 2021-02-24 2021-03-10
146 Dotyczy: odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych interpelacja 2021-02-24 2021-03-10
147 Dotyczy: Strategii wykorzystania potencjału gospodarczego i ekonomicznego rozwoju miasta. interpelacja 2021-02-24 2021-03-10
148 Dotyczy: wniosków złożonych do Burmistrza Miasta Szczytno przez Radę Gospodarczą. interpelacja 2021-02-24 2021-03-10
164 Zapytanie o wpływ zwolnienia byłego Dyrektora ZGK w Szczytnie na estetykę miasta zapytanie 2021-03-30 2021-04-13
165 Z jakiego powodu zostały wycięte drzewa przy ul. Władysława IV-go. zapytanie 2021-03-30 2021-04-13
166 Zapytanie o powód braku udzielenia odpowiedzi na zapytanie z ostatniej sesji dotyczącej wpływu zwolnienia dyrektora ZGK w Szczytnie na estetykę miasta. zapytanie 2021-03-30 2021-04-13
182 Pytania dotyczące planowanego utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Hali Wagnera interpelacja 2021-04-29 2021-05-13
183 Pytania dotyczące formy realizacji projektu i pozyskania funduszy na współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim interpelacja 2021-04-29 2021-05-13
197 Dotyczy budowy chodnika przy ul. Mieszka I interpelacja 2021-05-31 2021-06-14
198 Dotyczy sprzątania ulic po zimie i nieskoszonych trawników. interpelacja 2021-05-31 2021-06-14
209 Dotyczy sprzątnięcia trawników i chodników przy ul. Władysława IV-go interpelacja 2021-06-28 2021-07-09
210 Dotyczy modernizacji ul. Wiejskiej interpelacja 2021-06-28 2021-07-09
211 Dotyczy zalania pomieszczeń w Zamku Krzyżackim interpelacja 2021-06-28 2021-07-09
212 Dotyczy ustawiebia półek na cmentarzu interpelacja 2021-06-28 2021-07-09
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-01-29 10:31:36 A. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na tala 2019-2023 (SKM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:04:26 B. uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok (SKM)- odczytanie opini Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,- odczytanie opini Komisji Budżetu i Finansów;- przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej wynikających z uwzglednionych wniosków komisji Rady;- dyskusja nad projektem uchwały i wniesionymi autopoprawkami;- głosowanie nad projektem uchwały i wniesionymi autoporawkami IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:05:40 C. zaciągnięcia kredytu (SKM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:37:18 D. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 (EKZ) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:40:40 E. zminy uchwały Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przyjęcia IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:43:30 F. w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy (GPO) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:44:39 G. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno- rejon ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warmińskiej i Lwowskiej" (GPO) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:45:44 H. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno- ul. Żeromskiego" (GPO) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:46:58 I. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o okreslonej pojemności (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:48:08 J. zmieniajaca uchwałę Nr VIII/53/2015 zmieniona uchwałą Nr XV/111/2016 zmienioną uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:49:00 K. odstąpienia od pobierania opłaty targowej (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:49:59 L. zmiany uchwały Nr XXVI/2018/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:51:48 M. zaliczenie ulicy Lnianej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:55:28 N. zaliczenia ulic Towarowej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:56:39 O. zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ulcy Królowej Jadwigi w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegiu (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 10:29:46 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwły WPF na lata 2019-2023 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:03:16 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały budżetowej na 2019 roku IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:42:02 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:31:58 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Zbigniew Janusz Orzoł do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:33:20 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Robert Artur Siudak do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:34:16 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Rafał Kiersikowski, do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:34:49 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Beata Boczar, do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:09:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:14:44 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:16:13 Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:17:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Szczytno w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Szczytno w Oddziale Żłobkowym w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 „Promyczek”, ul. M. Konopnickiej 70 w Szczytnie V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:19:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:36:00 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Szczytno do Programu „Szczycieńska Karta Senior 60 plus” V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:49:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Szczytno do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia” V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-03-28 10:52:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2019 roku” V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:53:16 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:54:32 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:56:25 Podjecie uchwał w sprawie Statutu Miasta Szczytno V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-03-28 10:33:51 Reasumpcja głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat V sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-04-24 10:05:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok VI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-04-24 10:07:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 VI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 10:55:22 uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-05-29 11:25:15 uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-05-29 11:27:35 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2018 rok VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-05-29 11:29:25 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. w instytucjach kultury, zakładzie opieki zdrowotnej i zakładzie budżetowym, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:31:52 uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok Miasta Szczytno VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-05-29 11:33:26 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Szczytno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:34:32 autopoprawka do uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:35:31 uchwała w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:36:28 uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-07-30 09:42:27 7.a.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-07-30 09:47:03 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-07-30 09:48:18 7.b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-07-30 09:49:36 7.c. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-07-30 09:51:10 7.d. zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:50:10 8a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-08-30 09:51:33 8b. nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Miejską Szczytno w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Batočina w Republice Serbii X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-08-30 09:52:37 8c. w sprawie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:53:28 8d. w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:58:14 8e. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Miejskiej Szczytno nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 10:22:12 8f. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczytno X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 11:06:29 8h. zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Szczytno przedszkolach publicznych X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 11:13:51 8i. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-09-17 09:11:26 4a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 XI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-09-17 09:12:31 4b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 XI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:18:54 9a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:23:46 9b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok (SKM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:41:21 9c. założenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczytnie (EZ) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-10-23 14:42:31 9d. przyjęcia „Programu współpracy pomiędzy samorządem miasta Szczytno a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” (EZ) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:56:13 9e. zgody na zawarcie umów dzierżawy (GPO) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:57:47 9f. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Szczytno w celu nadruku na pamiątkach przeznaczonych do sprzedaży (PG) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:16:18 9g. zmieniająca uchwałę nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 1 lipca 2015 r. zmienioną uchwałą nr XXVI/196/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno (GM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:17:52 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 22 maja 2015 r. zmienioną uchwałą nr XXVI/197/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:28:21 9h. zmieniająca uchwałę nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 22 maja 2015 r. zmienioną uchwałą nr XXVI/197/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:19:44 9i. zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Szczytno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (GM) XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:22:42 Autopoprawka do do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 r. XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 14:26:18 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie założenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczytnie XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-10-23 15:15:11 Wniosek o zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów zielonych w miesiącu maju i zwiększenie w październiku XII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-11-26 09:34:14 1. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na tala 2019-2023 XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-11-26 09:36:07 2. a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-11-26 09:50:54 3. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 09:51:55 4. b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-11-26 09:57:42 5. c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-11-26 09:59:02 6. d. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:00:00 7. e.zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie nr X/82/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:01:10 8. f. wniesienia odpowiedzi na skargę XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:02:01 9. g. trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczytnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:02:48 10. h. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:03:27 11. i. zgody na zawarcie umów dzierżawy XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:04:17 12. j. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:43:22 18. j. zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczytnie XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:49:40 19. m. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:50:54 20. n. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:52:11 21. o. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:41:25 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 ppkt k XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 14:30:49 1. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 14:33:13 2. a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 14:35:07 3. b. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2026 XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-12-20 15:12:26 4. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:13:40 5. c. uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-12-20 15:45:11 6. d. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Rady Miejskiej w Szczytnie XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-12-20 15:47:56 7. e. nadania nazwy rondom zlokalizowanym na skrzyżowaniu dróg publicznych w mieście Szczytno XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:50:30 8. f. zgody na zawarcie umów dzierżawy XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:52:45 9. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:53:33 10. g. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:54:21 11. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:55:22 12. h. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:56:34 13. i. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej w Szczytnie oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz terminów i miejsca składania deklaracji XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 15:57:11 14. j. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2020 XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 16:10:03 15. k. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2020 XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 16:10:52 16. l. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-12-20 16:24:20 17. Stanowisko Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-12-20 15:43:46 Wniosek o ustalenie stałej diety dla wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Szczytnie w wysokości 80% kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Dodatkowo za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach komisji stałych lub sesji potrącane byłoy 20% diety. XIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-01-16 15:08:19 a. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemnośc XV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-01-16 15:09:43 b. przejęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg krajowych nr 53,57,58 na terenie Gminy Miejskiej Szczytno XV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-01-16 15:10:42 c. ustanowienia nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu XV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:12:37 Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:25:33 a.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2026 XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-03-27 13:27:00 b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 r. XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:29:21 c. wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:31:12 d. nazewnictwa ulic w mieście Szczytno XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:33:21 e. zgody na zawarcie umów dzierżawy XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:34:11 f. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:35:22 g. zmiany Uchwały Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Królowej Jadwigi w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:36:50 h. zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Szczytno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:37:47 i. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2020 roku” XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-03-27 13:38:47 j. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno XVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-09 10:17:11 Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miejskiej Szczytno na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-09 10:20:25 Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miejskiej Szczytno na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-09 10:22:33 a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-09 10:25:01 b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie XVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-23 14:18:11 Wniosek o przerwę w obradach Rady do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godz. 13:00 i zwołanie stałych komisji Rady w celu możliwości zaopiniowania przedłożonych projektów uchwał XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-04-29 13:34:29 a. zaciągnięcia kredytu XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część wstrzymał się
2020-04-29 13:35:59 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 r XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część za
2020-04-29 13:37:37 b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część za
2020-04-29 13:40:33 Stanowisko Rady Miejskiej w Szczytnie XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część przeciw
2020-04-29 13:33:28 Porządek obrad XVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie - druga część za
2020-05-29 11:18:18 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2020-05-29 11:35:30 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2020-05-29 11:36:53 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2019 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-05-29 11:43:23 a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:44:12 b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w zakładzie opieki zdrowotnej i zakładzie budżetowym, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:45:53 c. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szczycieńskiego XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:47:34 d. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Szczytno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:49:01 e. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Szczytno XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:50:08 f. zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Szczytno XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:50:39 g. ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2020 XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-05-29 11:51:21 h. zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-07-29 09:06:12 a/ zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:45:52 1. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2026 XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-08-27 15:47:39 2. a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2026 XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-08-27 15:49:27 3. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:50:23 4. b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:51:40 5. c. utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Szczytno, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:53:02 6. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-08-27 15:53:50 7. d. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-08-27 15:57:04 8. e. określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Szczytno na rok szkolny 2020/2021 XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 15:58:05 9. f. zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:01:03 10.AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2024" XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:02:50 11.g. przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2024" XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:03:47 14. i. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:04:45 15. j. zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-08-27 16:05:46 16. k. zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczytnie XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2020-08-27 15:01:27 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 8g XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-08-27 15:06:52 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie punktu 8h XXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 09:44:35 Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 10:01:21 a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2026 XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-10-30 10:04:57 b/ zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-10-30 10:25:37 c/ zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Rady Miejskiej w Szczytnie XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-10-30 10:50:48 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 10:53:01 d/przyjęcia „Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:04:04 e/ określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:05:34 f/ przyjęcia do realizacji projektu „Bezpieczniej z COVID-19” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:16:15 g/ określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:17:44 h/ zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Szczytno i Gminy Miejskiej Szczytno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Szczytno XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:18:45 i/ nazewnictwa ulic w mieście Szczytno XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:20:58 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:24:14 j/ zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:26:17 k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:27:21 l/ przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomników przyrody XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:32:29 m/ zmiany Uchwały NR XXXIII/286/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Szczytno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:36:54 n/ określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 11:38:55 o/ zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 12:22:27 p/ wystąpienia Gminy Miejskiej Szczytno ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2020-10-30 10:22:28 Wniosek o ustalenie stałej diety dla wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Szczytnie w wysokości 80% kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Dodatkowo za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach komisji stałych lub sesji potrącane było 20% diety. XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-10-30 10:49:30 Wniosek o nie procedowanie autopoprawki oraz usunięcie w paragrafie 6 ustępu 2 podpunktu 6 lit. a i dodanie ustępu 7 w brzmieniu "porządku i bezpieczeństwa publicznego" XXIV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-12-29 08:56:35 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji XXV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-12-29 09:13:36 a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2026 XXV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-12-29 09:15:25 b/ zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2020 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-12-29 09:19:11 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2028 XXV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-12-29 09:20:34 c/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2028 XXV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-12-29 11:12:42 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2020-12-29 11:14:09 d/ uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2020-12-29 11:39:31 e/ zaciągnięcia kredytu XXV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-01-28 09:58:37 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Szczytnie XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-01-28 12:29:39 a/ zaciągnięcia kredytu (projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza Miasta) XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-01-28 12:37:23 a/ zaciągnięcia kredytu (projekt uchwały przygotowany przez Klub Radnych) XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-01-28 12:42:25 b/ zgody na zawarcie umów dzierżawy XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2021-01-28 12:44:56 c/ zaliczenia niektórych dróg w granicach administracyjnych miasta Szczytno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-01-28 13:52:05 d/wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-01-28 12:21:49 Wniosek Radnej Beaty Boczar o zarządzenie 30 - minutowej przerwy XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-01-28 12:34:04 Wniosek o zmianę w treści uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu złożonego przez Klubu Wszystko dla Szczytna i PSL o następujące kwoty spłat w poszczególnych latach: 2022 – 9.028,71 2023 – 10.000,00 2024 – 700.000,00 2025 – 900.000,00 2026 – 900.000,00 2027 – 1.200.000,00 2028 – 1.306.935,44 XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-02-24 16:28:33 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Szczytnie XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-02-24 17:47:42 Autopoprawka Oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie sytuacji w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-02-24 18:11:21 a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028 XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2021-02-24 18:26:18 b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2021-02-24 18:29:06 c. niedochodzenia należności przypadającej Gminie Miejskiej Szczytno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-02-24 18:30:04 d. zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-02-24 18:45:59 e. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-02-24 18:49:41 f. wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Szczytno w celu umieszczenia go na pamiątkach przeznaczonych do sprzedaży XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-02-24 18:53:00 g. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-02-24 18:57:15 h. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo utworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-02-24 19:55:31 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Szczytnie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mininimis XXVII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 09:33:46 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Szczytnie XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-03-30 10:23:34 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 10:24:41 a) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 10:25:34 b/ ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2021 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 10:26:58 c/ zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 11:03:37 d/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021” XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 11:13:08 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 11:14:13 e/zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 11:15:32 f/ rozpatrzenia petycji XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-03-30 11:17:12 g/ przekazania wniosku według właściwości XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 11:18:14 h/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 11:19:42 i/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 11:21:09 j/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 12:18:08 k/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości(pomieszczenia gospodarczego oraz garażu) położonej w Gminie Miejskiej Szczytno przy ul. Korczaka 1, działki nr 567/7, obręb 2 miasta Szczytno, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczytno oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w nabyciu XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 11:02:06 Wniosek o wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021” : - Dodanie zapisu w Rozdziale II paragraf 3 punkt 1: „O takiej współpracy zostaną poinformowani prezesi działek ROD, o ile żyją na nich koty dokarmiane przez zarejestrowanych opiekunów. - Dodanie zapisu w Rozdziale II paragraf 3 punkt 2 „według przyjętych z nimi zasad” Zdanie po zmianie: Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywać się będzie poprzez wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących według przyjętych z nimi zasad. - Zmiana zapisu w Rozdziale III, paragraf 11 pkt 4 na: 8.000,00 zł - zakup karmy suchej lub mokrej przez cały rok dostosowanej do potrzeb kotów wolno żyjących. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-03-30 12:22:55 Reasumpcja głosowania w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości(pomieszczenia gospodarczego oraz garażu) położonej w Gminie Miejskiej Szczytno przy ul. Korczaka 1, działki nr 567/7, obręb 2 miasta Szczytno, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczytno oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w nabyciu XXVIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-04-29 10:41:02 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Szczytnie XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-04-29 10:52:29 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Szczytnie XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-04-29 11:44:44 a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021- 2028 XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2021-04-29 12:03:56 b/ zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2021-04-29 12:07:02 c/ zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-04-29 12:10:41 d/ określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-04-29 12:12:05 e/ zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-04-29 12:15:24 f/ zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczytno XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-04-29 12:17:04 g/ zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-04-29 10:18:20 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku punktu "8 c zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis" XXIX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-05-18 14:23:53 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-18 15:12:29 a/ zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 11:33:04 podjecie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2021-05-31 12:04:54 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Szczytno z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2021-05-31 12:05:58 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2020 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:08:10 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:08:51 a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:09:44 b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. zakładu opieki zdrowotnej i zakładu budżetowego, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:10:33 c. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:11:32 d. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-05-31 12:12:20 e. zgody na zawarcie umów dzierżawy XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:03:21 a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028 XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:05:50 b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2021-06-28 12:07:06 c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok Miasta Szczytno XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:08:01 d. udzielenia bonifikaty od ceny w związku z nabyciem udziału w nieruchomości gruntowej XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:08:40 e. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:09:10 f. zgody na zawarcie umów najmu XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:10:17 g. zmiany nazwy ulicy "Spacerowa" na nazwę "Krzysztofa Klenczona" w mieście Szczytno XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:11:03 h. zaliczenia ulicy Klasztornej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:11:46 i. przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 12:13:00 k. rozpatrzenia petycji XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-06-28 09:34:52 Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie punktu "8 j - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym" XXXII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-07-14 08:26:04 autopoprawka do uchwały dot. zmiany budżetu 2021 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2021-07-14 08:26:51 zmiana w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok XXXIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za