Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tomasz Żuchowski

Tomasz Żuchowski

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 152, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r. członek
Komisja Gospodarki Komunalnej, Prawa i Bezpieczeństwa stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
7 finansowanie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych; poprawienie oświetlenia miejsc dla pieszych interpelacja 2019-01-29 2019-02-12
41 Ilość i zasadność wydatkowania środków na Innopolice interpelacja 2019-07-30 2019-08-09
57 Wydatkowanie kwoty 2.078.420,16 zł na Innopolice interpelacja 2019-08-30 2019-09-13
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-01-29 10:31:36 A. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na tala 2019-2023 (SKM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:04:26 B. uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok (SKM)- odczytanie opini Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,- odczytanie opini Komisji Budżetu i Finansów;- przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej wynikających z uwzglednionych wniosków komisji Rady;- dyskusja nad projektem uchwały i wniesionymi autopoprawkami;- głosowanie nad projektem uchwały i wniesionymi autoporawkami IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:05:40 C. zaciągnięcia kredytu (SKM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:37:18 D. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 (EKZ) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:40:40 E. zminy uchwały Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przyjęcia IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:43:30 F. w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy (GPO) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:44:39 G. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno- rejon ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warmińskiej i Lwowskiej" (GPO) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:45:44 H. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno- ul. Żeromskiego" (GPO) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:46:58 I. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o okreslonej pojemności (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:48:08 J. zmieniajaca uchwałę Nr VIII/53/2015 zmieniona uchwałą Nr XV/111/2016 zmienioną uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:49:00 K. odstąpienia od pobierania opłaty targowej (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:49:59 L. zmiany uchwały Nr XXVI/2018/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:51:48 M. zaliczenie ulicy Lnianej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:55:28 N. zaliczenia ulic Towarowej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:56:39 O. zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ulcy Królowej Jadwigi w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegiu (GM) IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-25 13:12:17 1.IV sesja RM porządek obrad SESJA TESTOWA wstrzymał się
2019-01-25 13:15:22 c_Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcie kredytu SESJA TESTOWA przeciw
2019-01-28 14:56:10 Uchwała budżetowa SESJA TESTOWA II za
2019-01-28 14:57:51 Uchwała WPF SESJA TESTOWA II wstrzymał się
2019-01-28 15:01:06 Opłata za wywóz nieczystości SESJA TESTOWA II przeciw
2019-01-29 10:29:46 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwły WPF na lata 2019-2023 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:03:16 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały budżetowej na 2019 roku IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:42:02 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:31:58 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Zbigniew Janusz Orzoł do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:33:20 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Robert Artur Siudak do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:34:16 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Rafał Kiersikowski, do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-01-29 11:34:49 Wniosek nad przyjęciem kandydatury - Beata Boczar, do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-04-24 10:05:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok VI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-04-24 10:07:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 VI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 10:55:22 uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-05-29 11:25:15 uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-05-29 11:27:35 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2018 rok VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-05-29 11:29:25 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. w instytucjach kultury, zakładzie opieki zdrowotnej i zakładzie budżetowym, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:31:52 uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok Miasta Szczytno VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-05-29 11:33:26 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Szczytno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:34:32 autopoprawka do uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:35:31 uchwała w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-05-29 11:36:28 uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno VII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:12:54 7.a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 (SKM) VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-06-17 14:16:18 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-06-17 14:30:54 7.b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-06-17 14:44:15 7.c. powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:40:13 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnej Aleksandry Kobus-Drężek do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:41:03 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnego Roberta Siudaka do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:41:44 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnej Agnieszki Kosakowskiej do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:42:15 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnego Artura Trochimowicza do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:42:49 Wniosek nad przyjęciem kandydatury Radnego Andrzeja Dziubana do zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:45:30 7.d. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-06-17 14:46:16 7.e. zgody na zawarcie umów dzierżawy VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:46:53 7.f. określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-06-17 14:29:23 Wniosek o przesunięcie środków w kwocie 180 000,00 zł z lodowiska do budżetu celem zabezpieczenia środków na przyszłą inwestycję budowy tego lodowiska lub przygotowanie dokumentacji technicznej na ulicę Łomżyńską VIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-07-30 09:42:27 7.a.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-07-30 09:47:03 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-07-30 09:48:18 7.b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-07-30 09:49:36 7.c. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-07-30 09:51:10 7.d. zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy IX sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:50:10 8a. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-08-30 09:51:33 8b. nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Miejską Szczytno w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Batočina w Republice Serbii X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-08-30 09:52:37 8c. w sprawie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:53:28 8d. w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 09:58:14 8e. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Miejskiej Szczytno nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 10:22:12 8f. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczytno X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 11:06:29 8h. zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Szczytno przedszkolach publicznych X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-08-30 11:13:51 8i. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia X sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-09-17 09:11:26 4a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 XI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-09-17 09:12:31 4b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2019 XI sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 09:34:14 1. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na tala 2019-2023 XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-11-26 09:36:07 2. a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2019-2023 XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-11-26 09:50:54 3. AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 09:51:55 4. b. zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2019 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie wstrzymał się
2019-11-26 09:57:42 5. c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie przeciw
2019-11-26 09:59:02 6. d. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:00:00 7. e.zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie nr X/82/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:01:10 8. f. wniesienia odpowiedzi na skargę XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:02:01 9. g. trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczytnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:02:48 10. h. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:03:27 11. i. zgody na zawarcie umów dzierżawy XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:04:17 12. j. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:43:22 18. j. zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczytnie XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:49:40 19. m. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:50:54 20. n. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:52:11 21. o. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za
2019-11-26 10:41:25 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 ppkt k XIII sesja Rady Miejskiej w Szczytnie za